TH  |  EN

โรงเรียนได้รับตราพระราชทานฯ ในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนได้รับตราพระราชทานฯ ในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                   มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย           โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวม 9 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนบ้านกูวิง โรงเรียนบากงพิทยา โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามีหยะห์ และโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ โรงเรียนนิรันดรวิทยา โรงเรียนอิบตีดาวิทยา โรงเรียนธรรมพิทยาคาร โดยคณะครุศาสตร์ … Read more