TH  |  EN

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนพิการสองคนที่เป็น “กรณีศึกษาพระราชทาน” จังหวัดนราธิวาส

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2566 อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ผู้ทำงานมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนพิการสองคนที่เป็น “กรณีศึกษาพระราชทาน” คือ เด็กชายฮาริส ดาแมยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งนางสาวซูไฮนี ดาแมยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พี่สาวเด็กชายฮาริส ทั้งสามคนเป็นนักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นักวิจัย นาโนเทค ไบโอเทค และ เอ็นเทค สวทช. ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ในโครงการตามพระราชดำริ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นักวิจัย นาโนเทค ไบโอเทค และ เอ็นเทค สวทช. ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ในโครงการตามพระราชดำริ      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณะทำงานโครงการ “การจัดหาแหล่งน้ำ น้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา     ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ เป็นประธาน ในการนี้ได้พิจารณาแผนการติดตามบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อความปลอดภัยของระบบจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคในโรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน และชุมชนบ้านเทพภูเงิน , โครงการจัดหาแหล่งน้ำ น้ำอุปโภคบริโภค ฯ , โครงการและแผนการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ในชุมชนบ้านเทพภูเงิน , โครงการและแผนการสนับสนุนการทำเกษตรพื้นฐาน ปลูกพืชสมุนไพร … Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2566 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Summer Student Program) ณ สมาพันธรัฐสวิส 2. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี (DESY Summer Student Program) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 3. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนจีเอสไอ (GSI/FAIR Summer Student Program) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 4. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนไอซ์คิวบ์ (Icecube Summer Student Program) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยระดับโลก 4 แห่งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อน ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง ฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.nstda.or.th/desy/desy-4/index.php รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566