TH  |  EN

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ 1 เรื่อง “คณิตศาสตร์ : ตัวเลข จำนวน และพีชคณิต” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ 1 เรื่อง “คณิตศาสตร์ : ตัวเลข จำนวน และพีชคณิต” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย”ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น การจัดกิจกรรมที่ได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จากความต้องการ … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย”ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ครั้งที่ 2เรื่อง “การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย”ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2567ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย”ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น การจัดกิจกรรมที่ได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จากความต้องการ ความสนใจ ความอยากรู้ อยากเห็น เป็นการตอบคําถามที่สงสัยเป็นการหาคําตอบด้วยตนเองจากกิจกรรมทีมี ความหลากหลาย ให้ได้เลือกปฏิบัติตาม ความต้องการ … Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมศึกษาดูงานที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสำหรับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2567       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ และเห็นตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนการสอนจากการศึกษาดูงาน เพื่อจะได้นำความรู้และข้อคิดที่ได้จากการดูงาน ไปเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมการใช้ไอทีในการเรียนการสอนได้ต่อไป ทั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนอิสลามเข้าร่วมกิจรรม 32 คน จาก 17 โรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ 1 เรื่อง “คณิตศาสตร์ : ตัวเลข จำนวน และพีชคณิต” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ครั้งที่ 1 เรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD)” ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ 1 เรื่อง “คณิตศาสตร์ : ตัวเลข จำนวน และพีชคณิต” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนคณิตศาสตร์:ตัวเลข จำนวน และพีชคณิต สำหรับครูประถมศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กประถมศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์:ตัวเลข จำนวน และพีชคณิตได้ฝึกการคำนวณ … Read more

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ ที่ผ่านการประเมินประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ ที่ผ่านการประเมินประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี      โดยในปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนผ่านการประเมินการต่ออายุตราพระราชทาน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ 3 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูวิง โรงเรียนบากงพิทยา นิรันดรวิทยา และ ธรรมพิทยาคาร โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ 4 จำนวน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา และ ส่งเสริมอิสลาม  

กิจกรรมนิเทศการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทย์(ระดับ ป.1)

กิจกรรมนิเทศการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทย์(ระดับ ป.1)      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมการนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (แบบออนไลน์) สำหรับครูระดับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียน การจัดทำโครงงานเพื่อเตรียมการประเมินตราพระราชทาน และร่วมแก้ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ตามแผนงานต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน จาก 8 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนกพร ธีระกุล จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว  

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยา จ.นราธิวาส

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยา จ.นราธิวาส    กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยา จ.นราธิวาส ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาสถานภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียน และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทางโครงการฯ 

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จ.นราธิวาส

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จ.นราธิวาส    กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จ.นราธิวาส ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาสถานภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียน และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทางโครงการฯ

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม จ.นราธิวาส

กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม จ.นราธิวาส     กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม จ.นราธิวาส ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาสถานภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียน และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับทางโครงการฯ

กิจกรรมการนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (แบบออนไลน์) สำหรับครูระดับปฐมวัย

กิจกรรมการนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (แบบออนไลน์) สำหรับครูระดับปฐมวัย      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมการนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (แบบออนไลน์) สำหรับครูระดับปฐมวัย ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียน การจัดทำโครงงานเพื่อเตรียมการประเมินตราพระราชทาน และร่วมแก้ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ตามแผนงานต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน จาก 11 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนกพร ธีระกุล จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว