TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 1 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัวกับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” (ประจำปีการศึกษา 2566)

ค่ายอิคคิวซัง 1 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” (ประจำปีการศึกษา 2566)       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดค่ายอิคคิวซัง 1 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัวกับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” (ประจำปีการศึกษา 2566) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการจัดทำข้อเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ครูและสามเณรในโรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ และ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 170 รูป/คน

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปีการศึกษา 2565 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปีการศึกษา 2565 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการอบรม “ค่ายอิคคิวซัง 2 ปีการศึกษา2565 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับทำโครงงานแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน, แพร่, พะเยา และลำปาง จากโรงเรียน 9 แห่ง มีสามเณรและครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 รูป/คน มีอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ช่วยในการจัดค่ายและให้คำปรึกษาแก่ครูและนักเรียน ประมาณ 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Logo ควบคุม Gogo Board สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทำโครงงานและสามารถจัดทำข้อเสนอโครงงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชนในประเด็นที่กำหนดได้    

การประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดวัดไผ่ดำ

การประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดวัดไผ่ดำ  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดประชุมและอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib (แบบออนไลน์) วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานแนะนำแนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกอบรมการใช้งานระบบห้องสมุด OpenBiblio รุ่น Mylib กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คนFacebook | คลิก  

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”

ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”        ค่ายอิคคิวซัง ๒ / ๒๕๕๗ เกิดขึ้นเพื่อให้สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนทุนทำโครงงาน ได้นำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงานผ่านเว็บไซต์ โดยมี ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ และ คุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ และพี่ๆ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับสามเณร ตลอดจน ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อาสาสมัครมาเป็นพี่เลี้ยงค่าย เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะการทำโครงงงาน เพื่อคาดหวังว่านักศึกษาจะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ไปใช้ได้เมื่อออกสอนที่โรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดสามวันของการอบรม        กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์การสอน และบุคลากรทั้งอาจารย์ และนักศึกษาที่มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายรวม ๕ คน … Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ      ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 21 มิถุนายน 2559  สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

ค่ายอิคคิวซัง 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” (วันที่ 12 – 14 กันยายน 2561)

ค่ายอิคคิวซัง 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” (วันที่ 12 – 14 กันยายน 2561) ค่ายอิคคิวซัง 1: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” สำหรับโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform” ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Power by KidBright) ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 19.00 น. … Read more

การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมเผยแพร่ผลงานโครงการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จ.น่าน สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ อ.ศิริพรรณ กาจกำแหง รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติต้อนรับในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสัมมนา        การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑) คลินิกพี่เลี้ยงพบผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหารือและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ๒) คลินิกชุมนุมคอมพิวเตอร์ มีท่านพระอธิการรักชาติ ธมฺมสาสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จังหวัดน่าน และ อาจารย์ จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการทำกิจกรรมชุนนุมคอมพิวเตอร์ และ ๓) คลินิก eDLTV ที่ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.กัลยา … Read more

อบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน”

อบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน”         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิริธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการ “ทุนเพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในการจัดทำบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา” เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมในกลุ่มที่ ๖ ได้จัดทำบทเรียนเสริมการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “Game Maker ของบทเรียนเสริมการอ่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องในการนำบทเรียนเสริมการอ่านจากโครงการทุนเพื่อครูภาษาไทยฯ มาจัดทำเป็นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนนำเกมของบทเรียนฯ ไปทดลองใช้กับนักเรียนของตนเองต่อไป ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ ๒๕ คน ได้แก่ ครู สามเณร และคณะวิทยากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก