TH  |  EN

ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ 22 ส.ค. 60 18.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น สร้างเมื่อ: 22 สิงหาคม 2560

ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ 22 ส.ค. 60 18.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น สร้างเมื่อ: 22 สิงหาคม 2560      https://youtu.be/YY8SilEM0PY           ศ.นพ.ทากาอากิ ชิน ประธานกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย และประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่ 11 และผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเฮียวโก ถวายพระกระยาหารค่ำ 22 ส.ค. 18.00 น. ณ ประเทศญี่ปุ่น เครดิตโดย : สํานักข่าวไทย TNAMCOT link original : https://youtu.be/7ggfDmxf7lo

พระราชทานทุนการศึกษา 2560

พระราชทานทุนการศึกษา 2560 คณะนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา และ นักเรียนทุนรัฐบาลตามความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ. กับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบถวายบังคมลา เพื่อเดินทางไปศึกษาต่องาน : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเมื่อ : 21 ส.ค. 2560 สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตจัดโดย : สำนักพระราชวัง หัวข้อข่าว : เวลา 10.01 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และนักศึกษา ผู้ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างสำนักงาน … Read more

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”

ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 “พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที”    โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ       1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน             2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม       3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตั้งสมมติฐาน พิสูจน์คุณค่าผลงาน และออกแบบตารางเก็บข้อมูล       4. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงาน และการจัดทำรายงานผลงาน              กิจกรรมการอบรม “การเขียนโปรแกรมโดย Raspberry pi” สาหรับครู มีวัตถุประสงค์เพื่อ        1. ให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดย Raspberry pi        2. … Read more