TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง KidBright

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. อพวช. และ สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวาง กิจกรรมค่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายหัวข้อ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สร้างความสนุกสนานและสอดแทรกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright สำหรับนักเรียนพิการ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright สำหรับนักเรียนพิการ สวทช.ร่วมกับ สพฐ. ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนโคดดิงสำหรับนักเรียนพิการด้วย KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว ผลงานวิจัยของ สวทช. โดยจัดอบรมการใช้งานให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจาก 26 โรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ของครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนพิการและโครงงานทั่วไป นับเป็นเวทีแรกในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของนักเรียนพิการโดยเฉพาะ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการได้แสดงความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่อาจพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานในการช่วยเหลือคนพิการด้วยคนพิการเอง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการแม่ขนุน OneChat นางรอง

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการแม่ขนุน OneChat นางรอง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ต่อยอดโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. สู่โครงการแม่ขนุน เพื่อส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ภายในชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน OneChat โดยจะทำให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ด้านอีคอมเมิร์ซของเยาวชนในชนบท และช่วยเพิ่มช่องทางการค้าขายของคนในชุมชน โครงการแม่ขนุนเริ่มนำร่องที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีชุมชนที่เข้มแข็ง และมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ที่ได้ดำเนินกิจกรรมอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง มีสินค้าประเภทอาหาร ผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ และสินค้าหัตถกรรมที่พร้อมจำหน่าย เป็นการยกระดับอีคอมเมิร์ซของโรงเรียน ช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ https://www.youtube.com/watch?v=wJ1EU4UEnkg      ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน สวทช.ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชนชายขอบ เพื่อสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบโทรมาตร และระบบไอซีที ซึ่งเป็น 2 ระบบสำคัญ ที่จะช่วยหนุนเสริมคุณภาพการดำรงชีพ     นอกจากการติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแล้ว ยังสนับสนุนการประยุกต์ใช้ไอซีทีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารจากบริษัท AIS การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการใช้ระบบไอซีทีในการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการทำการตลาดดิจิทัล การพัฒนาระบบบริการการพบแพทย์ การแพทย์ทางไกล และการบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทยอย่างยั่งยืน    ดูต่อได้ที่

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสื่อ 3 มิติ ช่วยจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=ytHeaYJPLEo       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลีสนามหลวง และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทำ “บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง และจัดทำบทเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนภาษาบาลีทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถเรียนผ่านเว็บ pali-online.in.th และในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เรียนผ่านระบบ MOOC       ภายในระบบจะมีวิดีโอบันทึกการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี พร้อมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือหากเรียนผ่านระบบ MOOC จนจบหลักสูตร ก็สามารถขอใบประกาศรับรองได้ภายในปี 2564 นี้   ดูต่อได้ที่ https://nstdachannel.tv/20210112-palangvit/

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน น้ำสะอาดเพื่อเด็กและชุมชนอย่างยั่งยืน

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสื่อ 3 มิติ ช่วยจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ https://www.youtube.com/watch?v=KRlLNA03gNY     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินโครงการการออกแบบและสร้างชิ้นงาน ๓ มิติ ให้กับคณะครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ       โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการประกอบเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ และการออกแบบชิ้นงาน ๓ มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนพิการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปดูต่อได้ที่ https://nstdachannel.tv/

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย เรื่อง บัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนไทยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลีสนามหลวง และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทำ “บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง และจัดทำบทเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนภาษาบาลีทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถเรียนผ่านเว็บ pali-online.in.th และในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เรียนผ่านระบบ MOOC ภายในระบบจะมีวิดีโอบันทึกการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี พร้อมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือหากเรียนผ่านระบบ MOOC จนจบหลักสูตร ก็สามารถขอใบประกาศรับรองได้ภายในปี 2564 นี้   ดูต่อได้ที่ https://nstdachannel.tv/20210112-palangvit/

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการพัฒนาบทเรียนและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=ytHeaYJPLEo       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลีสนามหลวง และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทำ “บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง และจัดทำบทเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนภาษาบาลีทั่วประเทศ ปัจจุบันสามารถเรียนผ่านเว็บ pali-online.in.th และในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เรียนผ่านระบบ MOOC       ภายในระบบจะมีวิดีโอบันทึกการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี พร้อมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือหากเรียนผ่านระบบ MOOC จนจบหลักสูตร ก็สามารถขอใบประกาศรับรองได้ภายในปี 2564 นี้   ดูต่อได้ที่ https://nstdachannel.tv/20210112-palangvit/

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อีคอมเมิร์ซในโรงเรียน : พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างรายได้โดยใช้ไอซีที

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อีคอมเมิร์ซในโรงเรียน : พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างรายได้โดยใช้ไอซีที เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. หรือโรงเรียนในชนบท” ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจ e-commerce และเพิ่มรายได้ให้ผู้เรียน ด้วยการใช้ไอซีที ในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและลงมือทำจริง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ จะได้ทำงานร่วมกับปราชญ์ชุมชนในการพัฒนาสินค้า ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทำเพจร้านค้า ถ่ายภาพ ออกแบบโลโก้ เขียน story สินค้า รวมถึงทำวีดิโอเพื่อส่งสริมการขายต่างๆ ที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 32 แห่ง ทุกโรงเรียนมีเพจสินค้าที่จำหน่ายสินค้าได้จริง โดยในปี 2561 มีรายได้รวมกันกว่า 900,000 บาท สนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Smart School Outlet

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. อพวช. และ สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวาง กิจกรรมค่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายหัวข้อ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สร้างความสนุกสนานและสอดแทรกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี