TH  |  EN

ประกาศขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  ประกาศขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ.๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ทุน โดยรับสมัครจนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และประกาศลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University … Read more

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนโรงเรียน ทสรช 62

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานของนักเรียนและสารเณร ประจำปีการศึกษา 2560

กรณีศึกษาพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส 2565

กรณีศึกษาพระราชทาน จังหวัดนราธิวาส 2565 สร้างเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2566    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ประชุมหารือและร่วมวางแผนการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของเด็กพิการกรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ เด็กชายฮาริส ดาแมยี กับเด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา ร่วมกับนายสัญญา สุขเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนนราสิขาลัย ผู้อำนวยการและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ผู้อำนวยการและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ศึกษานิเทศก์ของ สพป.นราธิวาสเขต 1 ศึกษานิเทศก์ของ สพม.นราธิวาส และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง Facebook | คลิก

การอบรมออนไลน์ “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์ฯ ครั้งที่4

การอบรมออนไลน์ “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 4      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมและให้คำปรึกษาออนไลน์ หลักสูตร “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์ ประจำปี 2564” ครั้งที่ 4 เรื่องการให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้า (Shooting) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 การอบรมดังกล่าวต่อเนื่องจากการจัดอบรมครั้งที่ 3 โดยหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับคำแนะนำแนวทางในการปรับปรุงต้านแบบผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2 แล้ว ได้ดำเนินการปรับปรุงและถ่ายภาพสินค้า เพื่อนำเสนอและขอคำปรึกษาเชิงลึกจากนักออกแบบมืออาชีพ พบว่าโรงเรียนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมจำหน่ายออนไลน์ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์จิระ เวียงเก่า นักออกแบบและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง      ติดตามร้านค้าของโรงเรียนและเรือนจำที่ร่วมกิจกรรมได้ที่      ร้าน Kid’s Proud โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่    https://www.facebook.com/kidsproud      ร้าน Ddoi … Read more

การอบรม “สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ…เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

การอบรม “สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ…เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการอบรม (ออนไลน์) หลักสูตร “สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ…เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ” ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการทดสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซตามมาตรฐานของประเทศ การเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานสมรรถะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซในด้านเนื้อหา และการเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการจัดสอบออนไลน์ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 106 คน ประกอบด้วย ครูและนักเรียนเข้าอบรม 65 คนจาก 4 โรงเรียน และครูและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเข้าอบรม 41 คน จาก 4 ศูนย์

การอบรม “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซฯ”

การอบรม “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซฯ”      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ผ่านการใช้งานแอป แม่ขนุน” ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 – วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เข้าอบรมให้สามารถจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแอปพลิเคชั่น “แม่ขนุน” ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการขายออนไลน์ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดยุคใหม่, มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการแข่งขัน ผ่าน ดีไซน์คลินิกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมรวม 92 คน ประกอบด้วยครู 41 คน นักเรียน 32 คน จาก 12 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน 19 คน จาก 6 แห่ง facebook | คลิก

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร : เพจผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร : เพจผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ https://www.youtube.com/watch?v=6iMJ2PTu9Qc โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนครชื่อร้านค้า: เพจผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาผ้าคราม และพบว่ามีกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้การย้อมผ้าครามอย่างจริงจัง จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการย้อมครามและการย้อมโดยใช้สีธรรมชาติ ได้แก่คุณแม่พิระ ประเสริฐก้านตง และคุณแม่วารี ไชยตมาตร ซึ่งทั้งสองท่านเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ทำให้นักเรียนได้รับการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการย้อมครามและสีธรรมชาติในท้องถิ่น ได้มีการต่อยอดด้วยเรียนรู้การนำไอซีทีมาช่วยส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ทำกิจกรรม e-commerce เป็นการเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมกับการจำหน่ายสินค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาได้ต่อไป         ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ได้สร้างเพจร้านค้าชื่อ “ผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร” ขึ้น เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของนักเรียนและชุมชน โดยมีสินค้าขายดีเป็นผ้าคลุมไหล่มัดย้อมคราม และย้อมประดู่คราม … Read more

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ : เพจผ้าย้อมดินภูเขาไฟ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ : เพจผ้าย้อมดินภูเขาไฟ https://www.youtube.com/watch?v=6rUDcpF8y6c โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ชื่อร้านค้า: เพจผ้าย้อมดินภูเขาไฟ เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยอาชีพที่สุจริต และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งระบบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ และ ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะงานอาชีพและการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมงานอาชีพที่หลากหลาย เช่น ขนมอบ-ขนมไทย ผ้ามัดย้อม หมูหลุม ไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การทอเสื่อ ทอผ้า นวดฝ่าเท้า กาแฟและเครื่องดื่ม ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ         โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพิ่มรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดเกียวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเริ่มที่กลุ่มอาชีพผ้ามัดยอด ได้สร้างภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ … Read more