TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง KidBright

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. อพวช. และ สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวาง กิจกรรมค่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายหัวข้อ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สร้างความสนุกสนานและสอดแทรกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อีคอมเมิร์ซในโรงเรียน : พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างรายได้โดยใช้ไอซีที

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อีคอมเมิร์ซในโรงเรียน : พัฒนาเยาวชน เสริมสร้างรายได้โดยใช้ไอซีที เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. หรือโรงเรียนในชนบท” ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจ e-commerce และเพิ่มรายได้ให้ผู้เรียน ด้วยการใช้ไอซีที ในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและลงมือทำจริง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ จะได้ทำงานร่วมกับปราชญ์ชุมชนในการพัฒนาสินค้า ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทำเพจร้านค้า ถ่ายภาพ ออกแบบโลโก้ เขียน story สินค้า รวมถึงทำวีดิโอเพื่อส่งสริมการขายต่างๆ ที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 32 แห่ง ทุกโรงเรียนมีเพจสินค้าที่จำหน่ายสินค้าได้จริง โดยในปี 2561 มีรายได้รวมกันกว่า 900,000 บาท สนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Smart School Outlet

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. อพวช. และ สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวาง กิจกรรมค่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายหัวข้อ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สร้างความสนุกสนานและสอดแทรกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ สวทช. ให้แก่ครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จากโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่ออกแบบให้สร้างชุดคำสั่ง ควบคุมการทำงานของบอร์ดด้วยคำสั่งแบบบล็อก จึงช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพียงลากบล็อกคำสั่งที่ต้องการมาเรียงต่อๆ กัน ก็จะเกิดความเข้าใจจากภาพที่เห็น สามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในการจัดทำโครงงาน STEM เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งอื่นๆ ต่อไปได้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ จึงเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา และจุดประกายการเรียนโปรแกรมมิ่งให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไป

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” จัดเป็นประจำทุกปี เป็นเวทีประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว และแข่งขันด้านหุ่นยนต์ สำหรับสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม, นักเรียนจากโรงเรียนในชนบท, เยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นักเรียนพิการ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM หุ่นยนต์ KidBright และการออกแบบลิฟต์ที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาตรีในโควตาพิเศษอีกด้วย

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง KidBright

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง KidBright เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นระบบการคิดที่สำคัญมาก จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้กับเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงวัยเรียน ซึ่งการเรียนรู้ในระดับเยาวชนนั้น ต้องทำด้วยความสนุกสนาน จึงมีการเรียนรู้แนวใหม่ที่เรียกว่า learn and play เนคเทค /สวทช. ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาชุด KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้แบบ learn and play ที่จะช่วยกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน ชุด KidBright ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโปรแกรมสร้างชุดคำสั่ง และส่วนบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์พื้นฐาน จอแสดงผล real-time clock และลำโพง ซึ่งใช้งานได้ง่ายผ่านเครือข่ายไร้สาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เพียงออกแบบและสร้างชุดคำสั่งโดยการลาก และวางบล็อกคำสั่งที่ต้องการ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชุดคำสั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด ให้ทำงานตามคำสั่งที่เด็กต้องการ … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา https://youtu.be/_R5l-EUtYN0 ออกอากาศ เมื่อวันที่ 30 July 2018 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก             สวทช. ร่วมกับ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริด ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ” ซึ่งเป็นเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ร่วมกับแบตเตอรี่และสายส่งไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ซึ่งระบบได้ดำเนินการใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 … Read more

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ออกอากาศ เมื่อวันที่ 11 July 2018 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก เนคเทค สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ “โครงการนำร่อง การบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชนชายขอบ” เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แห่ง และโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง รวม 20 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เฟ้นหานักวิทย์รุ่นใหม่ ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เฟ้นหานักวิทย์รุ่นใหม่ ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ออกอากาศ เมื่อวันที่ 4 June 2018 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก สวทช. ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก โครงการกำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/lindau

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสามเณรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาสามเณรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9 เครดิตโดย nstdachannel.tv link original : คลิก เยาวชนที่ห่างไกลชนบทกลุ่มหนึ่งจะเลือกบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ซึ่งสามเณรจะมีโอกาสเรียนรู้วิชาด้านไอซีทีที่เท่าเทียมกับเยาวชนอื่นๆ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ช่วยให้สามเณรมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “อิคคิวซัง” เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว และเปิดโอกาสให้สามเณรทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบจัดทำโครงงานจากโรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน แม้สามเณรจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับคนอื่น สามเณรบางแห่งทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาได้จริงในโรงเรียน บางแห่งส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในเวทีต่างๆ และทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย โครงการกำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 … Read more